مشاوره توسعه کسب و کار


مشاوره توسعه کسب و کار


• تهیه و تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)

• ارزشیابی ایده و ارزیابی طرح کسب و کار

• بهبود و بروز رسانی طرح کسب و کار

• مشاوره جهت بهبود فرآیندها و عملکرد کسب و کار

• خدمات مطالعه امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی(Feasibility Study)

• برنامه ریزی راهبردی و تدوین سند راهبردی(Strategic Plan)

• تدوین طرح بازاریابی (Marketing Plan)

• مطالعه صنعت و روند یابی (Industry Analysis)

• مطالعه رقبا و تحلیل محیطی (Competitors Analysis)

• مطالعه بازار و تحقیقات بازاریابی (Marketing Research)

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.