خدمات حسابرسی


خدمات حسابرسی


• حسابرسی صورتهای مالی

• حسابرسی داخلی

• بررسی اجمالی صورتهای مالی

• حسابرسی مالیاتی

• حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی

• انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استاندارد حسابداری به همراه دستورالعمل های انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت

• انجام بازرسی قانونی شركتهایی كه مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند.

• ارائه گزارشهای خدمات حسابرسی صورتهای مالی شرکت به بانک ها جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی

• حسابرسی صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای

• خدمات حسابرسی ویژه

• حسابرسی عملیاتی به منظور ارتقاء فرآیندهای موجود در کسب و کار

• حسابرسی و خدمات مالی و مالیاتی و ارائه گزارش به منظور ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور

• حسابرسی داخلی شرکتها و موسسات و ارگانهای دولتی

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.